Privacybeleid

 

Van gedragstherapeut voor honden Sylvia Minten, handelend onder de naam Un Perro Feliz, gevestigd te Ede en aldaar ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27316469.

UN PERRO FELIZ VERWERKT DE VOLGENDE PERSOONSGEGEVENS

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bankrekeningnummer

 

MET ALS DOEL

  • De uitvoering van mijn dienstverlening
  • Facturatie
  • Voldoen aan wettelijke verplichtingen

 

BEWAARTERMIJN

Un Perro Feliz bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Un Perro Feliz hanteert de volgende bewaartermijnen.

  • Persoonsgegevens verstrekt ten behoeve van een consult: bewaartermijn 1 jaar, opdat in die periode vragen naar aanleiding van een consult beantwoord kunnen worden
  • Persoonsgegevens gebruikt om te voldoen aan wettelijke verplichtingen: de bij wet vastgestelde bewaartermijnen

 

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Un Perro Feliz deelt persoonsgegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Un Perro Feliz en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@unperrofeliz.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Un Perro Feliz wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons